Contract in Suriname

Bel ons E-mail ons


Advocaat - Suriname

Zoekt u een advocaat die u juridisch kan adviseren over een contract in Suriname, of een advocaat die een grensoverschrijdend juridisch probleem met een Surinaamse wederpartij voor u kan oplossen?


Mr. drs. Aroon Gonesh is al meer dan 17 jaar als advocaat bezig met internationaal contractenrecht, ook in de Zuid-Amerikaanse regio.
Als internationaal georiënteerde Nederlandse contractsadvocaat heeft Aroon in die jaren een brede kennis en relevante ervaring opgebouwd die hij kan inzetten bij het sluiten en het (doen laten) nakomen van een contract met een Surinaamse wederpartij.
Bijvoorbeeld ook bij het beoordelen van een contract in Suriname, of bij het beslechten van een geschil met een Surinaams bedrijf, met de Surinaamse overheid of Surinaamse particulieren, of het nu in Nederland speelt of in Suriname zelf, komt zijn unieke juridische kennis van het Nederlandse internationale privaatrecht en zijn praktische instelling en ervaring goed van pas.

Als Nederlandse contractsadvocaat, adviseert Aroon zelf alleen naar het Nederlandse recht (en dus zelf niet naar het Surinaamse recht). Mocht Nederlands recht niet van toepassing zijn in een bepaalde zaak, dan zal hij zich kunnen inspannen om zijn klanten te verwijzen naar Surinaamse juristen uit zijn internationale netwerk en met deze adviseurs samen te werken.


Advocaat voor het sluiten van een contract in Suriname

Bent u van plan om met een Surinaams bedrijf, de Surinaamse overheid of Surinaamse particulieren zaken te gaan doen, en daarom een contract te sluiten in Suriname?


Dan is het om te beginnen zaak dat u met een contract werkt dat juridisch goed in elkaar gestoken is. Zo'n internationaal contract met een Surinaamse wederpartij moet bijvoorbeeld:


 • ook in de Surinaamse jurisdictie rechtsgeldig zijn (althans niet onvoorzien van rechtswege niet-uitvoerbaar, nietig of vernietigbaar zijn naar Surinaams recht, gesteld dat dit van toepassing zou zijn)
 • door uw Surinaamse wederpartij ook goed begrepen worden (althans begrijpelijk zijn, ook voor Surinamers en desnoods ook voor Surinaamse rechters, zodat er geen misverstanden zijn over de contractuele verbintenissen die u en uw Surinaamse contractspartij zullen krijgen, vooral als die in Suriname of naar Surinaams recht dienen te worden uitgevoerd), en
 • tenslotte, in het slechtste geval ook in Suriname juridisch afdwingbaar zijn, zodat u daarmee de kans zo klein mogelijk houdt dat uw Surinaamse wederpartij zich juridisch "onaantastbaar" zal achten in de Surinaamse jurisdictie en niet onnodig in de verleiding zal komen om het contract niet na te komen wanneer hem dat op enig moment wel zou uitkomen.


Het simpelweg altijd willen bedingen dat Nederlands recht van toepassing zou moeten zijn op een internationaal contract met een wederpartij in Suriname, lijkt op het eerste gezicht misschien juridisch veilig, maar kan in de praktijk soms juist tot onvoorziene problemen aanleiding geven (en geen handige keuze zijn).
Het is van belang dat de consequenties van een eventuele keuze tussen de toepasselijkheid van Nederlands recht of van het Surinaamse recht (of wellicht zelfs van het recht van een ander land) aanstonds duidelijk zijn, bij voorkeur vóórdat u met uw Surinaamse wederpartij hierover begint te onderhandelen. Indien hierover advies dient te worden ingewonnen naar Surinaams recht, kan Aroon hierin een verwijzende rol spelen. Maar, zoals gezegd; Aroon kan en zal zelf niet naar het Surinaamse recht adviseren.


Aroon adviseert u graag bij de keuze van bevoegdheid van het beslechten van eventuele geschillen (de zogenaamde "forumkeuze").
In contracten staat de forumkeuze vaak tussen de zogenaamde "boilerplate-bepalingen", aan het einde van het contract. Bij het contracteren stellen partijen zichzelf niet de vraag of de daarin opgenomen forumkeuze de juiste is voor de contractuele verhoudingen. Dat geldt met name als standaardcontracten of algemene voorwaarden worden gehanteerd.
Dat is minder dan optimaal. Immers, de wijze waarop een geschil zal worden beslecht, verschilt per forum. De uitkomst en gevolgen van een uitspraak kunnen ook op belangrijke punten verschillen.
Kortom, het is dus zeker bij het contracteren met een Surinaamse wederpartij verstandig om reeds vóór het onderhandelen begint te bedenken wat voor geschillen uit dat contract eventueel zouden kunnen voortvloeien en welke wijze van geschilbeslechting dan het meest geschikt en gunstig zou kunnen zijn voor u.


Een belangrijke keuze is die tussen de overheidsrechter of arbitrage (of bindend advies), en of dit dan een overheidsrechter of een arbiter in Nederland zal zijn of in Suriname (of ergens anders).
Bij de keuze tussen de overheidsrechter en een arbiter (of een bindend adviseur) spelen zaken, zoals als de eventueel benodigde branche-specifieke - en technische kennis, de gewenste vertrouwelijkheid, de kosten en de appellabliteit van de beslissing een rol.


Aroon kan u hier uiteraard over adviseren, en passende contracts­clausules opstellen, en naar Surinaams recht laten checken of die ook in Suriname de beoogde werking zullen hebben.


Advocaat voor een internationaal contract in Suriname

Als internationale contractsadvocaat kent Aroon de wijze waarop in de Zuid-Amerikaanse regio wordt onderhandeld en gecontracteerd. Aroon weet hoe je de risico's van een eventuele taalbarrière kan beheersen. Bijvoorbeeld het simpelweg vertalen van Nederlandse juridische woorden of begrippen in de Surinaamse taal kan soms verwarrend werken.
Het voorkomen van ongelukkige misverstanden, die later grote gevolgen zouden kunnen hebben, is bij het internationaal contracteren al bijna het halve werk.


Ook met de meer algemene cultuurverschillen tussen Suriname en Nederland dient goed rekening gehouden te worden bij het internationaal contracteren.
Het gaat dan met name om:


 • de omgangsvormen van Surinamers in het zakelijke verkeer
 • de handelscultuur in Suriname (bijvoorbeeld de mate waarin men in Suriname elkaar vertrouwt, de wijze waarop Surinamers de redelijkheid in acht nemen, en Surinamers zich aan termijnen en kwaliteitseisen gebonden achten) en (uiteindelijk misschien wel het belangrijkst)
 • de Surinaamse betalingsmoraal,


die in het algemeen toch ontegenzeggelijk wat anders zijn dan in Nederland.


Contract met een Surinaamse wederpartij

Aroon heeft onder meer ervaring met het opstellen, beoordelen, uitonderhandelen, sluiten en beëindigen van een reeks van internationale contracten:


 • algemene voorwaarden
 • koopovereenkomsten (ook SPA's)
 • franchiseovereenkomsten
 • agentuurovereenkomsten
 • distributieovereenkomsten
 • geheimhoudingsovereenkomsten
 • intentieovereenkomsten
 • licentieovereenkomsten (fees en royalties)
 • ICT-overeenkomsten
 • Service Level Agreements (SLA's)
 • geldleningsovereenkomsten
 • samenwerkingsovereenkomsten en
 • vaststellingsovereenkomsten.


Met de huidige communicatiemiddelen (w.o. Team- en Zoom-sessies en andere videocommunicatie) komt het minder voor, maar als bijvoorbeeld


 • een bepaalde onderhandeling met een Surinaamse partij (over het sluiten van een contract of het beslechten van een geschil) vastzit en "losgetrokken" moet worden
 • er snel en adequaat contractueel "geclosed" moet worden, en
 • langdurig gehakketak via de e-mail daarover te weinig lijkt op te leveren,


dan kan Aroon desnoods altijd (met u of alleen) binnen korte termijn afreizen naar #sdn, Paramaribo of enige andere plaats in Suriname om daar ter plekke zijn onder­handelings­vaardig­heden in te zetten. Het is uiteraard geen garantie, maar de praktijk leert toch vaak dat dit het beste werkt.


Contact met een advocaat voor een contract in Suriname

Zoekt u een advocaat voor een internationaal contract of voor een andere juridische zaak met een wederpartij in Suriname?


Het bereiken van praktische en werkbare oplossingen, dát is waar Aroon goed in is als internationaal georiënteerde advocaat contractenrecht.


Indien als u een vraag heeft over een juridische kwestie met een wederpartij in Suriname, neem dan gerust vrijblijvend contact met Aroon op door te bellen met 070-3050502 of een e-mail te sturen naar info@goneshadvocatuur.nl voor een vertrouwelijk kennismakingsgesprek of een eerste telefonisch advies.


In een persoonlijk gesprek kunt u uw juridische vraag aan Aroon voorleggen. Aroon zal vervolgens graag gezamenlijk met u inventariseren wat hij voor u kan betekenen.

Advocaat contract Suriname

Maak kennis met Aroon Gonesh

Wanneer je zakendoet in Suriname en een contract wil sluiten met een een Surinaams bedrijf, of al een contract hebt met een Surinaamse onderneming en bijvoorbeeld een issue hebt met de nakoming of beëindiging van zo'n contract in Suriname, dan wil die niet zomaar een advocaat contractenrecht. Nee, dan wil je een goede internationaal georiënteerde advocaat die weet wat het inhoudt om een contract te sluiten met een Surinaamse wederpartij. Eentje die weet wanneer je in Nederland nakoming van een contract in Suriname kan vorderen, of niet. Ik heb jarenlange ervaring in het internationale contractenrecht. Ik weet bijvoorbeeld wat erbij komt kijken om vanuit Nederland succesvol te contracteren in een Zuid-Amerikaanse jurisdictie, en de risico's van een internationaal contract juridisch te beperken. Het vertrouwen dat Nederlandse bedrijven, ook bij hun zaken in Suriname, in mij hebben, is voor mij een erezaak. Hun belang is voor mij als advocaat on het internationale contractenrecht altijd leidend. Dat drijft mij.

Aroon Gonesh, Nederlandse advocaat voor zaken in Suriname

Bel ons E-mail ons

Openingstijden:

 • maandag 8am - 7pm
 • dinsdag 8am - 7pm
 • woensdag 8am - 7pm
 • donderdag 8am - 7pm
 • vrijdag 8am - 7pm
 • zaterdag gesloten
 • zondag gesloten

© 2023, Gonesh Advocatuur, advocatenkantoor in Den Haag