Bestuursrecht­advocaat

Bel ons E-mail ons


Bestuursrecht­advocaat in Den Haag

Mr. drs. Aroon Gonesh is al meer dan 15 jaar bestuursrechtadvocaat.

Wat is bestuursrecht?

Het bestuursrecht heeft betrekking op de juridische relaties tussen de overheid, enerzijds, en de burger (zowel particulieren als bedrijven), anderszijds. Met het bestuursrecht krijg je te maken wanneer je een vergunning nodig hebt of wanneer bepaalde bestuursrechtelijke regels worden overtreden en er een dwangmiddel wordt opgelegd, bijvoorbeeld een last onder dwangsom. Tegen besluiten van de overheid kan onder bepaalde condities bezwaar worden ingediend.


Voorbeelden van zaken die volgens het bestuursrecht worden afgewikkeld zijn onder meer:


 • het maken van bezwaar of beroep bij een omgevingsvergunning
 • het (niet) toekennen van een vergoeding voor de planschade bij een nieuw bestemmingsplan
 • het (niet) toekennen van een schadevergoeding bij een overheidsbesluit
 • het (niet) toekennen toeslagen, uitkeringen en persoonsgebonden budgetten.


Aroon Gonesh, bestuurs­recht­advocaat in Den Haag

Op de besluiten van een overheidsorgaan, zoals een gemeente, zijn vaak meerdere regelingen van toepassing.
Mede daarom is de toepassing van het bestuursrecht niet eenvoudig voor niet-ingewijden, zoals particulieren of bedrijven.


Aroon Gonesh heeft zich als advocaat gespecialiseerd op het gebied van bestuursrecht en de toepassing van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), en heeft lange ervaring op dit rechtsgebied.


Advocaat voor een bestuurs­rechte­lijke procedure

Alle bestuursrechtelijke procedures verlopen in grote lijnen op dezelfde wijze.
De procedure start op basis van een beslissing van een overheidsorgaan. Een belanghebbende kan tegen zo'n beslissing binnen zes weken bezwaar maken. Wie is belanghebbende in deze zin? Een belanghebbende is in ieder geval degene die aan het bestuursorgaan om een beslissing gevraagd heeft. Maar ook een derde kan onder bepaalde omstandigheden belanghebbende zijn. Wanneer een belanghebbende bezwaar aantekent tegen een overheidsbeslissing, moet het betreffende bestuursorgaan een beslissing op dat bezwaar nemen.

Beroep tegen een beslissing op bezwaar

Als de indiener van zo'n bezwaar het vervolgens niet eens is met de beslissing op het bezwaar, dan kan hij in beroep gaan. Een beroepschrift moet binnen zes weken na de beslissing op bezwaar worden ingediend bij het bevoegde rechtscollege, meestal de rechtbank. Meestal kan de indiener van het beroep het beroepschrift toelichten tijdens een mondelinge behandeling. Dat geldt ook voor het bestuursorgaan; ook de overheid kan tijdens deze zitting een toelichting op de beslissing op het bezwaar geven.

Hoger beroep tegen de beslissing van de rechtbank

Mocht de partij die beroep heeft aangetekend het vervolgens ook weer niet eens zijn met de uitspraak van de rechter, dan is het in de meeste gevallen mogelijk om in hoger beroep te gaan. Het hoger beroep wordt meestal behandeld door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In bepaalde bijzondere gevallen wordt het hoger beroep behandeld door andere hoger beroepscolleges, zoals bijvoorbeeld het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Onderwerpen vallend onder bestuursrecht

Het bestuursrecht omvat een reeks van onderwerpen. Hieronder noemen wij als voorbeeld enkele veelvoorkomende onderwerpen die onder het bestuursrecht vallen.

Bestuursrechtadvocaat voor een om­ge­vingsver­gunning

Als iemand van plan is om een gebouw te bouwen, te verbouwen of te slopen, dan is het vaak nodig om bij de gemeente een omgevingsvergunning aan te vragen. De gemeente kan ook informatie verschaffen of een vergunning eigenlijk wel nodig is. Want, het kan voorkomen dat de bouw- of sloopwerkzaamheden vergunningsvrij zijn.

Bestuursrechtadvocaat voor zienswijze op een bestem­mings­plan

In een bestemmingsplan wordt bepaald wat er op een bepaald grondgebied mag gebeuren. In het bestemmingsplan wordt bijvoorbeeld aangegeven of een bepaald stuk grond bedoeld is om te wonen, of dat er winkels of industrie gevestigd mogen worden. Een belanghebbende kan invloed uitoefenen op de inhoud van een bestemmingsplan door (al dan niet met hulp van een bestuursrechtadvocaat) een zogenaamde "zienswijze" in te dienen wanneer het ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage op het gemeentehuis ligt. De gemeente moet vervolgens zo'n zienswijze in overweging nemen bij de uiteindelijke afweging van het bestemmingsplan. Een ontwerpbestemmingsplan ligt zes weken ter inzage. Na deze periode heeft de gemeente 12 weken de tijd om alle zienswijzen te behandelen en een uiteindelijk bestemmingsplan op te stellen. Vervolgens heeft de gemeente weer een periode van 2 weken de tijd om het nieuwe bestemmingsplan bekend te maken.

Advocaat voor beroep tegen een bestem­mings­plan

Bent u het niet eens met het nieuwe bestemmingsplan of met de afhandeling door de gemeente van uw zienswijze? Dan kunt u beroep aantekenen tegen het nieuwe bestemmingsplan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Let op: om zo'n beroep aan te tekenen is het noodzakelijk dat u eerst een zienswijze heeft ingediend. Anders bent u niet-ontvankelijk. Dit is echter niet van toepassing op wijzigingen in het bestemmingsplan die door de gemeente doorgevoerd zijn in de periode van 12 weken tussen het ontwerp en het publiceren van het uiteindelijke bestemmingsplan.

Advocaat voor plan­schade wegens een bestem­mings­plan

Een nieuw bestemmingsplan kan schade veroorzaken. Immers, een huis of of een stuk grond kan minder waard worden omdat de gemeente in de buurt daarvan een snelweg gaat mogelijk maakt met het nieuwe bestemmingsplan. Een partij die door een nieuw bestemmingsplan schade lijdt kan binnen vijf jaar om een schadevergoeding vragen, als deze van mening is hij schade oploopt door het nieuwe bestemmingsplan. Zo'n verzoek om vergoeding van de planschade wordt gedaan aan de gemeente. Op het besluit van de gemeente op dit verzoek tot planschadevergoeding kan vervolgens weer bezwaar worden aangetekenend.


Advocaat voor schade­vergoeding wegens een overheids­besluit

Een besluit van een overheidsorgaan kan schade berokkenen. Iemand die door een overheidsbesluit schade lijdt, kan onder bepaalde omstandigheden een schadevergoeding eisen. Het gaat daarbij in principe om twee soorten schadevergoeding.


Nadeelcompensatie bij recht­matige besluiten van de over­heid

Nadeelcompensatie is vergelijkbaar met de vergoeding van planschade (bij een nieuw bestemmingsplan). Bij nadeelscompensatie gaat om vergoeding van bepaalde schade wegens een besluit van de overheid dat op zich wel rechtmatig is genomen, maar desalniettemin tot schade leidt.


Advocaat voor schade­ver­goeding bij een onrecht­matig besluit van de overheid

Als iemand schade ondervindt door een onrechtmatig overheidsbesluit, dan heeft hij onder bepaalde omstandigheden recht op een schadevergoeding.
Wanneer een overheidsinstantie een besluit neemt, kan dit besluit door de rechter vernietigd worden. Zo'n rechterlijke vernietiging van een overheidsbesluit, maakt het besluit onrechtmatig. Alle schade die geleden is als gevolg van het onrechtmatige besluit kan veelal aan het bestuursorgaan toegerekend worden. De benadeelde partij heeft dan aanspraak op een schadevergoeding. Het is dan wel van belang dat aangetoond wordt dat de schade niet geleden zou zijn wanneer het overheidsorgaan een rechtmatig besluit had genomen.


Advocaat voor schade­ver­goeding bij feitelijke onzorg­vuldigheid of nalatig­heid van de overheid

Vaak ontstaat schade door een feitelijke handeling van een overheidsorgaan, door nalatigheid of onzorgvuldigheid. Iedereen die door zo'n een onrechtmatige feitelijke handeling of nalaten van een overheidorgaan schade lijdt, kan een schadeclaim indienen.


Contact met een bestuurs­recht­advocaat in Den Haag

Doordat het bestuursrecht complex kan zijn, is het vaak verstandig om in een vroeg stadium van de zaak een bestuursrechtadvocaat in te schakelen, bijvoorbeeld wanneer u bezwaar wilt maken tegen een beslissing van een bestuursorgaan. Aroon Gonesh staat zowel ondernemingen, particulieren als overheidsinstanties bij.

Aroon Gonesh, bestuursrechtadvocaat in Den Haag

Maak kennis met Aroon Gonesh

Wanneer je geconfronteerd wordt met een geschil met de overheid, dan wil je niet zomaar een bestuursrechtadvocaat. Dan wil je een goede bestuursrechtadvocaat. Als het kan de beste advocaat voor jou en je zaak... Ik streef ernaar dat te zijn voor mijn cliënten. Voortdurend. Een goede advocaat bestuursrecht in Den Haag. Advocatuur is niet mijn baan ... het is mijn passie. Het vertrouwen dat cliënten daarom in mij hebben is voor mij een erezaak. Hun belang is voor mij als advocaat altijd leidend. Dat drijft mij.

Aroon Gonesh, bestuursrechtadvocaat in Den Haag

Bel ons E-mail ons

Openingstijden:

 • maandag 8am - 7pm
 • dinsdag 8am - 7pm
 • woensdag 8am - 7pm
 • donderdag 8am - 7pm
 • vrijdag 8am - 7pm
 • zaterdag gesloten
 • zondag gesloten

© 2022, Gonesh Advocatuur, advocatenkantoor in Den Haag