Advocaat intellectueel eigendom

Bel ons E-mail ons


Advocaat intellec­tu­eel eigen­dom in Den Haag

Zoekt u een advocaat voor intellectueel eigendom? Een IE-advocaat in Den Haag, wellicht?


Op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht (met inbegrip van industriële eigendomsrechten), maar met name op het gebied van het auteursrecht en het merkenrecht, adviseert mr. drs. Aroon Gonesh zijn cliënten veelvuldig over de bescherming van deze rechten.
In overleg met cliënten wordt waar nodig en mogelijk overgegaan tot het registratie van IE-rechten, bijvoorbeeld van merken en modellen, maar ook van kwekersrechten.


Advocatenkantoor in Den Haag voor IE-contracten

Ook adviseert ons advocatenkantoor bij het opstellen van contracten betreffende intellectueel eigendomsrechten, zoals:


 • algemene voorwaarden
 • raamovereenkomsten
 • arbeidsovereenkomsten
 • overeenkomsten van opdracht
 • distributieovereenkomsten
 • franchiseovereenkomsten
 • overeenkomsten betreffende e-commerce websites
 • licentiecontracten (w.o. bijvoorbeeld teeltlicenties m.b.t. door kwekersrecht beschermde plantenrassen)
 • royaltycontracten en
 • overdrachtscontracten (vooral ook als clausules in overeenkomsten van opdracht).


Daarbij wordt uiteraard juridische aandacht besteed aan (onder meer):


 • de beoogde feitelijke - en rechtsgevolgen van de overeenkomst
 • het toepasselijke recht op de overeenkomst en de geschillenregeling (de keuze van de bevoegde rechter of arbiter)
 • richtlijnen voor de interpretatie van de overeenkomst
 • de voorwaarden voor de geldigheid en de vorm van overeenkomst (w.o. schriftelijkheidsvereiste, keuze van de taal, rechtgeldigheid van de ondertekening, datering, aantal exemplaren, eventuele notariële vorm of openbare registratie)
 • sancties die van toepassing zijn in geval van niet-naleving van deze voorwaarden van geldigheid of vorm
 • sancties die van toepassing zijn bij niet-nakoming (w.o. boetebedingen, en andere bedingen met een "ontradend" effect)
 • vertrouwelijkheid en geheimhouding
 • de mogelijkheid van de partijen om hun contractuele verplichtingen over te dragen aan derden, en
 • de duur van de overeenkomst en de mogelijkheid tot vervroegde beëindiging ervan (bijvoorbeeld in geval van niet-nakoming, wilsgebrek of wijziging van omstandigheden).


Advocatenkantoor voor inbreukzaken

Indien een concurrent inbreuk maakt op uw intellectueel eigendom, bijvoorbeeld op uw auteursrecht, uw merkrecht, uw kwekersrecht of uw handelsnaam, dan kan Aroon als advocaat intellectueel eigendom optreden tegen de de inbreukmakende partij.


Sommaties aan inbreukmakende partij

Tegen een inbreukmakende partij kan bijvoorbeeld worden opgetreden door (onder meer, maar niet uitsluitend) te sommeren (en desnoods in een kortgeding te vorderen) dat deze:


 • met onmiddellijke ingang de verveelvoudiging, de openbaarmaking, het produceren, het in voorraad hebben, het verkopen, het invoeren, het uitvoeren en het doorvoeren van van de aan de orde zijnde beschermde waren zal staken en gestaakt zal houden
 • binnen een bepaalde termijn bescheiden ter beschikking zal stellen, waaruit blijkt (i) van welke leverancier(s) (met naam en adresgegevens) de aan de orde zijnde waren zijn betrokken, (ii) aan welke afnemer(s) (met naam en adresgegevens) deze waren zijn geleverd, (iii) het aantal van de waren dat is ingekocht, (iv) de kostprijs en de inkoopprijs van de ingekochte waren, (v) de verkoopprijs daarvan, (vi) een precieze berekening van de per exemplaar gemaakte winst, en tenslotte ook (vii) de hoeveelheid van de waren die thans nog in voorraad is en/of zich onder controle van de inbreukmakende partij bevindt (en dit alles -i t/m vii- gespecificeerd naar type, kleur, et cetera)
 • binnen bepaalde termijn de afnemers zal berichten dat alle inbreukmakende waren die nog voorhanden en/of onder controle zijn binnen een bepaalde termijn aan de inbreukmakende partij dienen te worden geretourneerd, zulks onder aanbieding door de inbreukmakende partij van vergoeding van de koopprijs en de transportkosten daarvan, en met de waarschuwing dat indien deze afnemers niet aan dit gebod voldoen deze afnemers zichzelf zouden blootstellen aan rechtsmaatregelen
 • afschriften zal zenden van de aldus te geven instructies aan de hierboven bedoelde afnemers
 • een (door deze inbreukmakende partij te betalen, maar door de rechthebbende aan te wijzen) register-accountant (binnen een bepaalde termijn na de schriftelijke opgave van alle aantallen zoals hierboven vermeld) in staat zal stellen te controleren of deze informatie inderdaad op juiste wijze is verschaft.


Dit alles kan desnoods gecombineerd worden met het leggen van beslag op de inbeukmakende waren, en vernietiging of bewaring daarvan (bijvoorbeeld door een deurwaarder).
In een daarop eventueel volgende bodemprocedure kan, als er geen regeling wordt getroffen, op basis van de verkregen informatie onder meer winstafdracht en schadevergoeding worden gevorderd.


IE-advocaat voor partij die van inbreuk wordt beschuldigd

Indien uw concurrent u juist van inbreuk beschuldigt, kan Aroon u als IE-advocaat ook adviseren en desnoods procedures voeren om uw reputatie te beschermen en rechterlijk vast te laten stellen dat de beschuldigingen ongefundeerd zijn (en bijvoorbeeld ook schadevergoeding vorderen wegens de valse beschuldiging).


IE-advocaat in Den Haag bij inbreuk

Kortom, ons advocatenkantoor in Den Haag treedt veelvuldig op in inbreukzaken, zowel voor als tegen de (beweerdelijk) inbreukmakende partij.
Gelukkig voor alle betrokkenen wordt het merendeel van deze zaken buiten de rechtszaal om geregeld. Mocht het evenwel tot een procedure komen, dan heeft Aroon ruime ervaring in het procederen, desnoods tot aan de hoogste instanties.


Advocaat intellectueel eigendomsrecht

Meer specifiek kan Aroon u als advocaat voor intellectueel eigendomsrecht bijstaan in zaken betreffende:Contact met advocaat intellectueel eigendomsrecht in Den Haag

Indien u een vraag heeft over intellectueel eigendomsrecht (t.w. auteursrecht, potretrecht, naburige rechten, merkenrecht, modellenrecht, entertainmentrecht, ICT-recht of kwekersrecht), neem dan gerust vrijblijvend contact met Aroon op door te bellen met 070-3050502 of een e-mail te sturen naar info@goneshadvocatuur.nl voor een vertrouwelijk kennismakingsgesprek of een eerste telefonisch advies.


In een persoonlijk gesprek (of per telefoon) kunt u uw juridische vraag aan Aroon voorleggen. Aroon zal vervolgens graag gezamenlijk met u inventariseren wat hij als advocaat intellectueel eigendomsrecht voor u kan betekenen.

Advocaat intellectueel eigendom in Den Haag

Maak kennis met Aroon Gonesh

Wanneer je geconfronteerd wordt met een inbreuk op jouw intellectueel eigendom, of wanneer je wordt aangesproken wegens zo'n inbreuk, dan wil je niet zomaar een advocaat. Dan wil je een goede advocaat intellectueel eigendom. Als het kan de beste IE-advocaat voor jou en je zaak... Ik streef ernaar dat te zijn voor mijn cliënten. Voortdurend. Een goede advocaat voor intellectueel eigendom in Den Haag. Advocatuur is niet mijn baan ... het is mijn passie. Het ver­trou­wen dat cliënten daarom in mij hebben is voor mij een erezaak. Hun belang is voor mij als advocaat altijd leidend. Dat drijft mij.

Aroon Gonesh, advocaat intellectueel eigendom in Den Haag

Bel ons E-mail ons

Openingstijden:

 • maandag 8am - 7pm
 • dinsdag 8am - 7pm
 • woensdag 8am - 7pm
 • donderdag 8am - 7pm
 • vrijdag 8am - 7pm
 • zaterdag gesloten
 • zondag gesloten

© 2022, Gonesh Advocatuur, advocatenkantoor in Den Haag