Advocaat arbeidsrecht

Bel ons E-mail ons


Arbeidsrecht­advo­caat in Den Haag

Mr. drs. Aroon Gonesh is al meer dan 17 jaar arbeidsrechtadvocaat in Den Haag. Als specialist in het arbeidsrecht heeft hij in die jaren aanzienlijke kennis en ervaring opgebouwd.


Wat is arbeidsrecht?

Arbeidsrecht behelst alle regels die betrekking hebben op de juridische verhoudingen die de beroepsbevolking heeft.
Het gaat daarbij om alle personen die werken bij een particuliere werkgever of die werken bij de overheid.
Dat werken kan gebeuren als zelfstandige, maar (vooral) ook als werknemer. Werklozen, die op zoek zijn naar betaald werk en daarvoor beschikbaar zijn, krijgen ook te maken met het arbeidsrecht.


Arbeidsrecht­advocaat en de arbeids­overeenkomst

Als advocaat arbeidsrecht is Aroon onder meer bezig met het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van allerlei soorten arbeidsovereenkomsten, bijvoorbeeld:


 • vaste arbeidscontracten
 • tijdelijke arbeidscontracten
 • flexibele arbeidscontracten
 • nul-urencontracten
 • min-maxcontracten
 • detacheringscontracten
 • thuiswerkovereenkomsten
 • oproepcontracten en
 • modelcontracten.


Met een arbeidsovereenkomst verbindt de werknemer zich om (in dienst van de andere partij), de werkgever, tegen loon gedurende een zekere tijd arbeid te verrichten. De Nederlandse wet kent nog andere soorten van overeenkomsten waarbij iemand zich verplicht om arbeid te verrichten tegen betaling. Het gaat dan bijvoorbeeld om aanneming van werk en om overeenkomst van opdracht. Deze overeenkomsten zijn niet hetzelfde als een arbeidsovereenkomst. Immers, bij een arbeidsovereenkomst geldt de eis dat de arbeid in dienst moet worden verricht van de andere partij.
Dus, de werkgever moet bevoegd zijn om instructies te geven over de arbeid die moet worden verricht. Anders gezegd; er is een gezagsverhouding tussen de wergever en de werknemer.


Advocaat arbeidsrecht voor beëindi­ging van een arbeids­overeenkomst

Een groot deel van Aroons werk als arbeidsrechtadvocaat ziet op het beslechten van geschillen, en die gaan meestal over de beëindiging van een arbeidsovereenkomst.
Zowel de werkgever als de werknemer hebben in principe de mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst op te zeggen. Maar de andere partij hoeft daar niet mee akkoord te gaan.
Als de werknemer van de arbeidsovereenkomst af wil, kan hij deze in bepaalde gevallen opzeggen, ook tegen de wil van de werkgever in.
De mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst op te zeggen, is wettelijk strikt geregeld. Dat geldt met name voor de mogelijkheid van de werkgever om een arbeidsovereenkomst tegen de wil van een werknemer op te zeggen.


Een arbeidsovereenkomst kan in principe niet zonder goede reden worden opgezegd. Een werkgever moet bijvoorbeeld zich eerst inspannen om de werknemer te herplaatsen.
Als het ondanks deze inspanning van de werkgever niet lukt om de werknemer binnen een redelijke termijn een andere functie te geven, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig opzeggen.


De werkgever heeft daarnaast voor opzegging van de arbeidsovereenkomst schriftelijke instemming nodig van de werknemer. Als de werkgever die niet heeft, moet hij toestemming van het UWV vragen of een procedure starten bij de kantonrechter waarin ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt gevorderd. Na instemming van het UWV of ontbinding door de rechter, is instemming van de werknemer met beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet meer nodig.


Bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst moet er een opzegtermijn in acht worden genomen. De termijn die de werkgever in acht moet nemen is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst.


Arbeidsrecht­advocaat voor transitie­vergoeding

Een ontslagen werknemer heeft soms recht op een zogenaamde “transitievergoeding.”
Die transitievergoeding is een compensatie voor het ontslag of een bijdrage om de overgang naar een andere baan makkelijker te maken.
De werknemer heeft in principe recht op een transitievergoeding


 • als de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd, of
 • als de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever is ontbonden, of
 • als aan het einde van de arbeidsovereenkomst door de werkgever niet wordt verlengd.


De hoogte van de transitievergoeding hangt af van de duur van de arbeidsovereenkomst en de hoogte van het loon. Voor elk kalenderjaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd, bestaat de vergoeding uit één derde van het maandelijkse loon. Duurde de arbeidsovereenkomst korter dan een kalenderjaar, dan bestaat de vergoeding uit een evenredig deel daarvan. Daarbij gaat het dus om de maanden die de arbeidsovereenkomst geduurd heeft.

Geen transitie­vergoeding door gedrag van de werknemer

Als de arbeidsovereenkomst niet verlengd wordt door het gedrag van de werknemer, dan heeft de werknemer geen recht op een transitievergoeding. De werknemer moet dan ernstig verwijtbaar hebben gehandeld of nagelaten. Aroon kan u als advocaat arbeidsrecht hierover nader informeren.

Transitie­vergoeding en faillissement

Als er sprake is van faillissement (of van surseance van betaling of een schuldsaneringsregeling) hoeft er geen transitievergoeding te worden betaald. En als het bedrijf van de werkgever het financieel moeilijk heeft, kan een transitievergoeding onder bepaalde voorwaarden in termijnen worden betaald.

Advocaat arbeidsrecht in Den Haag

Binnen het arbeidsrecht is er een veelheid van onderwerpen die voorkomen bij zowel werknemer als de werkgever betreffen. De regelgeving en jurisprudentie over deze onderwerpen is continue in beweging. Deskundige ondersteuning en advisering door een advocaat arbeidsrecht zijn in sommige gevallen onontkoombaar.
Als advocaat arbeidsrecht staat Aroon u graag bij met zijn gespecialiseerde kennis en jarenlange ervaring. Altijd pro-actief, praktisch en oplossingsgericht. Aroon staat werkgevers en werknemers terzijde bij het oplossen van arbeidsconflicten. Persoonlijke aandacht en inlevingsvermogen voor de belangen van zijn cliënten zijn wat hem betreft daarbij onmisbaar.


Als advocaat arbeidsrecht adviseert hij onder meer inzake:


 • arbeidsvoorwaarden
 • CAO’s
 • pensioenen
 • beloningen
 • reorganisaties, en
 • arbeidsrechtelijke herstructureringen (reorganisatie en ontslag)
 • arbeidsgeschillen (ontbinding kantonrechter en ontslagaanvragen)
 • ontslag op staande voet
 • berekening van de transitievergoeding
 • functiewijzigingen
 • overnames en ontslag
 • loonvorderingen
 • CAO-vorderingen
 • pensioenen
 • concurrentiebedingen, en
 • werkgeversaansprakelijkheid.


Contact met een arbeidsrechtadvocaat in Den Haag

Zoekt u een arbeidsrechtadvocaat in Den Haag? Bijvoorbeeld in verband met een ontslag of een ander arbeidsrechtelijke kwestie? Heeft u als werkgever of werknemer juridische ondersteuning nodig in een arbeidsrechtelijke zaak?

Neem dan gerust contact met Aroon op. Dat kan bijvoorbeeld door te bellen naar 070-3050502 of een e-mail te sturen naar info@goneshadvocatuur.nl.
Aroon heeft graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek met u, en geeft desgevraagd een eerste vrijblijvend telefonisch advies over het arbeidsrecht in uw zaak. In een persoonlijk gesprek kunt u uw juridische vraag vertrouwelijk aan Aroon voorleggen. Hij zal vervolgens graag gezamenlijk met u bekijken wat hij als arbeidsrechtadvocaat eventueel voor u kan doen.

Aroon Gonesh, arbeidsrechtadvocaat in Den Haag

Maak kennis met Aroon Gonesh

Wanneer je geconfronteerd wordt met een juridisch probleem, dan wil je niet zomaar een advocaat. Dan wil je een goede advocaat. Als het kan de beste advocaat voor jou en je zaak... Ik streef ernaar dat te zijn voor mijn cliënten. Voortdurend. Een goede advocaat in Den Haag. Advocatuur is niet mijn baan ... het is mijn passie. Het vertrouwen dat cliënten daarom in mij hebben is voor mij een erezaak. Hun belang is voor mij als advocaat altijd leidend. Dat drijft mij.

Aroon Gonesh, advocaat arbeidsrecht in Den Haag

Bel ons E-mail ons

Openingstijden:

 • maandag 8am - 7pm
 • dinsdag 8am - 7pm
 • woensdag 8am - 7pm
 • donderdag 8am - 7pm
 • vrijdag 8am - 7pm
 • zaterdag gesloten
 • zondag gesloten

© 2022, Gonesh Advocatuur, advocatenkantoor in Den Haag