Contract in Curaçao

Bel ons E-mail ons


Advocaat - Curaçao

Zoekt u een advocaat die u juridisch kan adviseren over een contract in Curaçao, of een advocaat die een grensoverschrijdend juridisch probleem met een Curaçaosche wederpartij voor u kan oplossen?


Mr. drs. Aroon Gonesh is al meer dan 17 jaar als advocaat bezig met internationaal contractenrecht, ook in de Caribische regio.
Als internationaal georiënteerde Nederlandse contractsadvocaat heeft Aroon in die jaren een brede kennis en relevante ervaring opgebouwd die hij kan inzetten bij het sluiten en het (doen laten) nakomen van een contract met een Curaçaosche wederpartij.
Bijvoorbeeld ook bij het beoordelen van een contract in Curaçao, of bij het beslechten van een geschil met een Curaçaosch bedrijf, met de Curaçaosche overheid of Curaçaosche particulieren, of het nu in Nederland speelt of in Curaçao zelf, komt zijn unieke juridische kennis van het Nederlandse internationale privaatrecht en zijn praktische instelling en ervaring goed van pas.

Als Nederlandse contractsadvocaat, adviseert Aroon zelf alleen naar het Nederlandse recht (en dus zelf niet naar het Curaçaosche recht). Mocht Nederlands recht niet van toepassing zijn in een bepaalde zaak, dan zal hij zich kunnen inspannen om zijn klanten te verwijzen naar Curaçaosche juristen uit zijn internationale netwerk en met deze adviseurs samen te werken.


Advocaat voor het sluiten van een contract in Curaçao

Bent u van plan om met een Curaçaosch bedrijf, de Curaçaosche overheid of Curaçaosche particulieren zaken te gaan doen, en daarom een contract te sluiten in Curaçao?


Dan is het om te beginnen zaak dat u met een contract werkt dat juridisch goed in elkaar gestoken is. Zo'n internationaal contract met een Curaçaosche wederpartij moet bijvoorbeeld:


 • ook in de Curaçaosche jurisdictie rechtsgeldig zijn (althans niet onvoorzien van rechtswege niet-uitvoerbaar, nietig of vernietigbaar zijn naar Curaçaosch recht, gesteld dat dit van toepassing zou zijn)
 • door uw Curaçaosche wederpartij ook goed begrepen worden (althans begrijpelijk zijn, ook voor Curaçaoënaren en desnoods ook voor Curaçaosche rechters, zodat er geen misverstanden zijn over de contractuele verbintenissen die u en uw Curaçaosche contractspartij zullen krijgen, vooral als die in Curaçao of naar Curaçaosch recht dienen te worden uitgevoerd), en
 • tenslotte, in het slechtste geval ook in Curaçao juridisch afdwingbaar zijn, zodat u daarmee de kans zo klein mogelijk houdt dat uw Curaçaosche wederpartij zich juridisch "onaantastbaar" zal achten in de Curaçaosche jurisdictie en niet onnodig in de verleiding zal komen om het contract niet na te komen wanneer hem dat op enig moment wel zou uitkomen.


Het simpelweg altijd willen bedingen dat Nederlands recht van toepassing zou moeten zijn op een internationaal contract met een wederpartij in Curaçao, lijkt op het eerste gezicht misschien juridisch veilig, maar kan in de praktijk soms juist tot onvoorziene problemen aanleiding geven (en geen handige keuze zijn).
Het is van belang dat de consequenties van een eventuele keuze tussen de toepasselijkheid van Nederlands recht of van het Curaçaosche recht (of wellicht zelfs van het recht van een ander land) aanstonds duidelijk zijn, bij voorkeur vóórdat u met uw Curaçaosche wederpartij hierover begint te onderhandelen. Indien hierover advies dient te worden ingewonnen naar Curaçaosch recht, kan Aroon hierin een verwijzende rol spelen. Maar, zoals gezegd; Aroon kan en zal zelf niet naar het Curaçaosche recht adviseren.


Aroon adviseert u graag bij de keuze van bevoegdheid van het beslechten van eventuele geschillen (de zogenaamde "forumkeuze").
In contracten staat de forumkeuze vaak tussen de zogenaamde "boilerplate-bepalingen", aan het einde van het contract. Bij het contracteren stellen partijen zichzelf niet de vraag of de daarin opgenomen forumkeuze de juiste is voor de contractuele verhoudingen. Dat geldt met name als standaardcontracten of algemene voorwaarden worden gehanteerd.
Dat is minder dan optimaal. Immers, de wijze waarop een geschil zal worden beslecht, verschilt per forum. De uitkomst en gevolgen van een uitspraak kunnen ook op belangrijke punten verschillen.
Kortom, het is dus zeker bij het contracteren met een Curaçaosche wederpartij verstandig om reeds vóór het onderhandelen begint te bedenken wat voor geschillen uit dat contract eventueel zouden kunnen voortvloeien en welke wijze van geschilbeslechting dan het meest geschikt en gunstig zou kunnen zijn voor u.


Een belangrijke keuze is die tussen de overheidsrechter of arbitrage (of bindend advies), en of dit dan een overheidsrechter of een arbiter in Nederland zal zijn of in Curaçao (of ergens anders).
Bij de keuze tussen de overheidsrechter en een arbiter (of een bindend adviseur) spelen zaken, zoals als de eventueel benodigde branche-specifieke - en technische kennis, de gewenste vertrouwelijkheid, de kosten en de appellabliteit van de beslissing een rol.


Aroon kan u hier uiteraard over adviseren, en passende contracts­clausules opstellen, en naar Curaçaosch recht laten checken of die ook in Curaçao de beoogde werking zullen hebben.


Advocaat voor een internationaal contract in Curaçao

Als internationale contractsadvocaat kent Aroon de wijze waarop in de Caribische regio wordt onderhandeld en gecontracteerd. Aroon weet hoe je de risico's van een eventuele taalbarrière kan beheersen. Bijvoorbeeld het simpelweg vertalen van Nederlandse juridische woorden of begrippen in de Curaçaosche taal kan soms verwarrend werken.
Het voorkomen van ongelukkige misverstanden, die later grote gevolgen zouden kunnen hebben, is bij het internationaal contracteren al bijna het halve werk.


Ook met de meer algemene cultuurverschillen tussen Curaçao en Nederland dient goed rekening gehouden te worden bij het internationaal contracteren.
Het gaat dan met name om:


 • de omgangsvormen van Curaçaoënaren in het zakelijke verkeer
 • de handelscultuur in Curaçao (bijvoorbeeld de mate waarin men in Curaçao elkaar vertrouwt, de wijze waarop Curaçaoënaren de redelijkheid in acht nemen, en Curaçaoënaren zich aan termijnen en kwaliteitseisen gebonden achten) en (uiteindelijk misschien wel het belangrijkst)
 • de Curaçaosche betalingsmoraal,


die in het algemeen toch ontegenzeggelijk wat anders zijn dan in Nederland.


Contract met een Curaçaosche wederpartij

Aroon heeft onder meer ervaring met het opstellen, beoordelen, uitonderhandelen, sluiten en beëindigen van een reeks van internationale contracten:


 • algemene voorwaarden
 • koopovereenkomsten (ook SPA's)
 • franchiseovereenkomsten
 • agentuurovereenkomsten
 • distributieovereenkomsten
 • geheimhoudingsovereenkomsten
 • intentieovereenkomsten
 • licentieovereenkomsten (fees en royalties)
 • ICT-overeenkomsten
 • Service Level Agreements (SLA's)
 • geldleningsovereenkomsten
 • samenwerkingsovereenkomsten en
 • vaststellingsovereenkomsten.


Met de huidige communicatiemiddelen (w.o. Team- en Zoom-sessies en andere videocommunicatie) komt het minder voor, maar als bijvoorbeeld


 • een bepaalde onderhandeling met een Curaçaosche partij (over het sluiten van een contract of het beslechten van een geschil) vastzit en "losgetrokken" moet worden
 • er snel en adequaat contractueel "geclosed" moet worden, en
 • langdurig gehakketak via de e-mail daarover te weinig lijkt op te leveren,


dan kan Aroon desnoods altijd (met u of alleen) binnen korte termijn afreizen naar #sdn, Willemstad of enige andere plaats in Curaçao om daar ter plekke zijn onder­handelings­vaardig­heden in te zetten. Het is uiteraard geen garantie, maar de praktijk leert toch vaak dat dit het beste werkt.


Contact met een advocaat voor een contract in Curaçao

Zoekt u een advocaat voor een internationaal contract of voor een andere juridische zaak met een wederpartij in Curaçao?


Het bereiken van praktische en werkbare oplossingen, dát is waar Aroon goed in is als internationaal georiënteerde advocaat contractenrecht.


Indien als u een vraag heeft over een juridische kwestie met een wederpartij in Curaçao, neem dan gerust vrijblijvend contact met Aroon op door te bellen met 070-3050502 of een e-mail te sturen naar info@goneshadvocatuur.nl voor een vertrouwelijk kennismakingsgesprek of een eerste telefonisch advies.


In een persoonlijk gesprek kunt u uw juridische vraag aan Aroon voorleggen. Aroon zal vervolgens graag gezamenlijk met u inventariseren wat hij voor u kan betekenen.

Advocaat contract Curaçao

Maak kennis met Aroon Gonesh

Wanneer je zakendoet in Curaçao en een contract wil sluiten met een een Curaçaosch bedrijf, of al een contract hebt met een Curaçaosche onderneming en bijvoorbeeld een issue hebt met de nakoming of beëindiging van zo'n contract in Curaçao, dan wil die niet zomaar een advocaat contractenrecht. Nee, dan wil je een goede internationaal georiënteerde advocaat die weet wat het inhoudt om een contract te sluiten met een Curaçaosche wederpartij. Eentje die weet wanneer je in Nederland nakoming van een contract in Curaçao kan vorderen, of niet. Ik heb jarenlange ervaring in het internationale contractenrecht. Ik weet bijvoorbeeld wat erbij komt kijken om vanuit Nederland succesvol te contracteren in een Caribische jurisdictie, en de risico's van een internationaal contract juridisch te beperken. Het vertrouwen dat Nederlandse bedrijven, ook bij hun zaken in Curaçao, in mij hebben, is voor mij een erezaak. Hun belang is voor mij als advocaat on het internationale contractenrecht altijd leidend. Dat drijft mij.

Aroon Gonesh, Nederlandse advocaat voor zaken in Curaçao

Bel ons E-mail ons

Openingstijden:

 • maandag 8am - 7pm
 • dinsdag 8am - 7pm
 • woensdag 8am - 7pm
 • donderdag 8am - 7pm
 • vrijdag 8am - 7pm
 • zaterdag gesloten
 • zondag gesloten

© 2023, Gonesh Advocatuur, advocatenkantoor in Den Haag