Besluit van de gemeente Overbetuwe

Bel ons E-mail ons


Advocaat tegen een besluit van de gemeente Overbetuwe

Aroon Gonesh is al meer dan 17 jaar advocaat. In die tijd heeft hij zich onder meer intensief beziggehouden met het bestuursrecht, voornamelijk door bezwaar en beroep aan te tekenen tegen gemeentelijke besluiten.

Wat is bestuursrecht?

Het bestuursrecht heeft betrekking op de juridische relaties tussen de overheid (bijvoorbeeld de gemeente Overbetuwe) en de burger (zowel particulieren als bedrijven).


Met het bestuursrecht krijg je bijvoorbeeld te maken wanneer je een vergunning nodig hebt van de gemeente of wanneer bepaalde bestuursrechtelijke regels worden overtreden en er een dwangmiddel wordt opgelegd, bijvoorbeeld een last onder dwangsom.


Tegen besluiten van de gemeente Overbetuwe kan onder bepaalde condities bezwaar worden ingediend.


Voorbeelden van zaken die volgens het bestuursrecht worden afgewikkeld zijn onder meer:


 • het maken van bezwaar of het aantekenen van beroep ten aanzien van een omgevingsvergunning van de gemeente Overbetuwe
 • het (niet) toekennen van een vergoeding voor de planschade bij een nieuw bestemmingsplan van de gemeente Overbetuwe
 • het (niet) toekennen van een schadevergoeding bij een besluit van de gemeente Overbetuwe
 • het (niet) toekennen van toeslagen, uitkeringen of persoonsgebonden budgetten door de gemeente Overbetuwe.


Aroon Gonesh, advocaat bestuurs­recht

Op de besluiten van een overheidsorgaan, zoals een gemeente Overbetuwe, zijn vaak meerdere regelingen van toepassing.
Mede daarom is de toepassing van het bestuursrecht niet eenvoudig voor niet-ingewijden, zoals particulieren of bedrijven.


Aroon Gonesh heeft als advocaat lange ervaring in de behandeling van bestuursrechtelijke geschillen.


Advocaat voor een procedure tegen de gemeente Overbetuwe

Alle bestuursrechtelijke procedures verlopen in grote lijnen op dezelfde wijze.
De procedure start op basis van een beslissing van een overheidsorgaan, bijvoorbeeld de gemeente Overbetuwe. Een belanghebbende kan tegen zo'n beslissing binnen zes weken bezwaar maken.
Wie is belanghebbende in deze zin? Een belanghebbende is in ieder geval degene die aan het bestuursorgaan om een beslissing gevraagd heeft. Maar ook een derde kan onder bepaalde omstandigheden belanghebbende zijn. Wanneer een belanghebbende bezwaar aantekent tegen een beslissing van de gemeente Overbetuwe, moet de gemeente een beslissing op dat bezwaar nemen.


Beroep tegen een beslissing op bezwaar van de gemeente Overbetuwe

Als de indiener van zo'n bezwaar het vervolgens niet eens is met de beslissing op het bezwaar van de gemeente Overbetuwe, dan kan hij in beroep gaan. Een beroepschrift tegen een besluit van de gemeente Overbetuwe moet binnen zes weken na de beslissing op bezwaar worden ingediend bij het bevoegde rechtscollege, meestal de rechtbank. Meestal kan de indiener van het beroep het beroepschrift toelichten tijdens een mondelinge behandeling. dat geldt ook voor de gemeente Overbetuwe; ook de gemeente kan tijdens deze zitting een toelichting op de beslissing op het bezwaar geven.


Hoger beroep tegen de beslissing van de rechtbank

Mocht de partij die beroep heeft aangetekend het vervolgens ook weer niet eens zijn met de uitspraak van de rechter, dan is het in de meeste gevallen mogelijk om in hoger beroep te gaan. Het hoger beroep wordt meestal behandeld door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In bepaalde bijzondere gevallen wordt het hoger beroep behandeld door andere hoger beroepscolleges, zoals bijvoorbeeld het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.


Onderwerpen vallend onder bestuursrecht

Het bestuursrecht omvat een reeks van onderwerpen. Hieronder noemen wij als voorbeeld enkele veelvoorkomende onderwerpen die onder het bestuursrecht vallen.


Een om­ge­vingsver­gunning van de gemeente Overbetuwe

Als iemand van plan is om een gebouw te bouwen, te verbouwen of te slopen in Overbetuwe, dan is het vaak nodig om bij de gemeente een omgevingsvergunning aan te vragen. De gemeente Overbetuwe kan ook informatie verschaffen of een vergunning eigenlijk wel nodig is. Want, het kan voorkomen dat de bouw- of sloopwerkzaamheden vergunningsvrij zijn.


Zienswijze op een bestem­mings­plan van de gemeente Overbetuwe

In een bestemmingsplan van de gemeente wordt bepaald wat er op een bepaald grondgebied van de gemeente mag gebeuren. In het bestemmingsplan wordt bijvoorbeeld door de gemeente Overbetuwe aangegeven of een bepaald stuk grond bedoeld is om te wonen, of dat er winkels of industrie gevestigd mogen worden. Een belanghebbende kan invloed uitoefenen op de inhoud van een bestemmingsplan door een zogenaamde zienswijze in te dienen wanneer het ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage op het gemeentehuis van Overbetuwe ligt. De gemeente moet vervolgens zo'n zienswijze in overweging nemen bij de uiteindelijke afweging van het bestemmingsplan. Een ontwerpbestemmingsplan ligt zes weken ter inzage. Na deze periode heeft de gemeente Overbetuwe 12 weken de tijd om alle zienswijzen te behandelen en een uiteindelijk bestemmingsplan op te stellen. Vervolgens heeft de gemeente weer een periode van 2 weken de tijd om het nieuwe bestemmingsplan bekend te maken.


Beroep tegen een bestem­mings­plan van de gemeente Overbetuwe

Bent u het niet eens met een nieuw bestemmingsplan van de gemeente Overbetuwe, of met de afhandeling door de gemeente van uw zienswijze? Dan kunt u beroep aantekenen tegen het nieuwe bestemmingsplan van Overbetuwe bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Let op: om zo'n beroep aan te tekenen is het noodzakelijk dat u wel tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeente Overbetuwe. Anders bent u niet-ontvankelijk. Dit is echter niet van toepassing op wijzigingen in het bestemmingsplan die door de gemeente doorgevoerd zijn in de periode van 12 weken tussen het ontwerp en het publiceren van het uiteindelijke bestemmingsplan.


Plan­schade wegens een bestem­mings­plan van de gemeente Overbetuwe

Een nieuw bestemmingsplan kan schade veroorzaken. Immers, een huis of of een stuk grond kan minder waard worden omdat de gemeente Overbetuwe in de buurt daarvan een snelweg mogelijk maakt met het nieuwe bestemmingsplan. Een partij die door een nieuw bestemmingsplan schade lijdt kan binnen vijf jaar om een schadevergoeding vragen aan de gemeente Overbetuwe, als deze van mening is hij schade oploopt door het nieuwe bestemmingsplan. Zo'n verzoek om vergoeding van de planschade wordt gedaan aan de gemeente Overbetuwe. Op het besluit van de gemeente op dit verzoek tot planschadevergoeding kan vervolgens weer bezwaar worden aangetekenend.


Advocaat voor schade­vergoeding wegens een besluit van de gemeente Overbetuwe

Een besluit van de gemeente Overbetuwe kan schade berokkenen. Iemand die door een besluit van de gemeente Overbetuwe schade lijdt, kan onder bepaalde omstandigheden een schadevergoeding eisen. Het gaat daarbij in principe om twee soorten schadevergoeding.


Nadeelcompensatie bij recht­matige besluiten van de gemeente Overbetuwe

Nadeelcompensatie is vergelijkbaar met de vergoeding van planschade (bij een nieuw bestemmingsplan). Bij nadeelscompensatie gaat om vergoeding van bepaalde schade wegens een besluit dat op zich wel rechtmatig is genomen door de gemeente Overbetuwe, maar desalniettemin tot schade leidt.


Advocaat voor schade­ver­goeding bij een onrecht­matig besluit van de gemeente Overbetuwe

Als iemand schade ondervindt door een onrechtmatig overheidsbesluit van de gemeente Overbetuwe, dan heeft hij onder bepaalde omstandigheden recht op een schadevergoeding.
Wanneer de gemeente Overbetuwe een besluit neemt, kan dit besluit door de rechter vernietigd worden. Zo'n rechterlijke vernietiging van een besluit van de gemeente Overbetuwe, maakt het besluit onrechtmatig. Alle schade die geleden is als gevolg van het onrechtmatige besluit kan veelal aan de gemeente Overbetuwe toegerekend worden. De benadeelde partij heeft dan aanspraak op een schadevergoeding door Overbetuwe. Het is dan wel van belang dat aangetoond wordt dat de schade niet geleden zou zijn wanneer de gemeente Overbetuwe een rechtmatig besluit zou hebben genomen.


Advocaat voor schade­ver­goeding bij feitelijke onzorg­vuldigheid of nalatig­heid van Overbetuwe

Soms ontstaat schade door een feitelijke handeling van een overheidsorgaan, door nalatigheid of onzorgvuldigheid. Iedereen die door zo'n een onrechtmatige feitelijke handeling of nalaten van de gemeente Overbetuwe schade lijdt, kan een schadeclaim indienen.


Contact met een advocaat bestuurs­recht

Doordat het bestuursrecht complex kan zijn, is het vaak verstandig om in een vroeg stadium van de zaak tegen de gemeente Overbetuwe een advocaat bestuursrecht in te schakelen, bijvoorbeeld wanneer u bezwaar wilt maken tegen een beslissing van de gemeente Overbetuwe.
Aroon Gonesh staat zowel ondernemingen als particulieren bij. Aroons advocatenkantoor is gevestigd in de regio van Den Haag, op een steenworp afstand van de rechtbank en de Raad van State.


Neem vrijblijvend contact op met Aroon, bijvoorbeeld door te bellen naar 070-3050502 of een e-mail te sturen naar info@goneshadvocatuur.nl, voor een vertrouwelijk kennismakingsgesprek en een eerste telefonisch advies.

advocaat_bestuursrecht_overbetuwe

Maak kennis met Aroon Gonesh

Wanneer je geconfronteerd wordt met een onacceptabel besluit van de gemeente Overbetuwe, dan wil je niet zomaar een advocaat. Dan wil je een goede advocaat. Als het kan de beste advocaat voor jou en je zaak... Ik streef ernaar dat te zijn voor mijn cliënten. Voortdurend. Een goede advocaat bestuursrecht. Advocatuur is niet mijn baan ... het is mijn passie. Het vertrouwen dat cliënten daarom in mij hebben is voor mij een erezaak. Hun belang is voor mij als advocaat altijd leidend. Dat drijft mij.

Aroon Gonesh, advocaat voor bestuurs­rechte­lijke geschil­len met gemeen­ten

Bel ons E-mail ons

Openingstijden:

 • maandag 8am - 7pm
 • dinsdag 8am - 7pm
 • woensdag 8am - 7pm
 • donderdag 8am - 7pm
 • vrijdag 8am - 7pm
 • zaterdag gesloten
 • zondag gesloten

© 2023, Gonesh Advocatuur, advocatenkantoor in Den Haag