Advocaat arbeidsrecht

Bel ons E-mail ons


Advocaat arbeidsrecht - Heenweg

Mr. drs. Aroon Gonesh is al meer dan 17 jaar advocaat arbeidsrecht. Aroon is een specialist op het gebied van arbeidsrecht, en als zodanig ook bij de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd. Het advocatenkantoor van Aroon is gevestigd in Wateringse Veld (Den Haag), op een steenworp afstand van Heenweg.

Wat is arbeidsrecht?

Arbeidsrecht behelst alle regels die betrekking hebben op de juridische verhoudingen die de beroepsbevolking heeft. Het gaat daarbij om alle personen die werken bij een particuliere werkgever of die werken bij de overheid. Dat werken kan gebeuren als zelfstandige, maar (vooral) ook als werknemer. Ook werklozen, die op zoek zijn naar betaald werk en daarvoor beschikbaar zijn, krijgen ook te maken met het arbeidsrecht.

Advocaat arbeidsrecht en arbeids­overeenkomsten

Als advocaat arbeidsrecht is Aroon onder meer bezig met het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van allerlei soorten arbeidsovereenkomsten, bijvoorbeeld:


 • vaste arbeidscontracten
 • tijdelijke arbeidscontracten
 • flexibele arbeidscontracten
 • nul-urencontracten
 • min-maxcontracten
 • detacheringscontracten
 • thuiswerkovereenkomsten
 • oproepcontracten en
 • modelcontracten.


Met een arbeidsovereenkomst verbindt de werknemer zich om (in dienst van de andere partij), uiteraard de werkgever, tegen loon gedurende enige tijd arbeid te verrichten. De Nederlandse wet kent nog andere soorten overeenkomsten waarbij iemand zich verplicht om arbeid te verrichten tegen betaling. Het gaat dan bijvoorbeeld om aanneming van werk en om de overeenkomst van opdracht. Deze overeenkomsten zijn niet hetzelfde als een arbeidsovereenkomst. Immers, bij een arbeidsovereenkomst geldt de eis dat de arbeid in dienst moet worden verricht van de andere partij. Dus, de werkgever moet bevoegd zijn om instructies te geven over de arbeid die moet worden verricht. Anders gezegd: er is bij een arbeidsovereenkomst een gezagsverhouding.


Beëindi­ging van een arbeids­overeenkomst en een advocaat arbeidsrecht

Een ander deel van Aroons werk als advocaat arbeidsrecht ziet op het beslechten van geschillen tussen werknemers en werkgevers. Deze arbeidsrechtelijke geschillen gaan meestal over de beëindiging van een arbeidsovereenkomst.
Zowel de werkgever als de werknemer hebben in principe de mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst op te zeggen. Maar de andere partij hoeft niet met een opzegging van de arbeidsovereenkomst akkoord te gaan.
Als de werknemer van de arbeidsovereenkomst af wil, kan hij deze in bepaalde gevallen opzeggen, ook tegen de wil van de werkgever in. De mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst op te zeggen, is wettelijk strikt geregeld. Dat geldt met name voor de mogelijkheden van de werkgever om een arbeidsovereenkomst tegen de wil van een werknemer op te zeggen.


Beëindi­ging van een arbeids­overeenkomst kan niet zonder goede reden

Een arbeidsovereenkomst kan in principe niet zonder goede reden worden opgezegd. Een werkgever moet bijvoorbeeld ook zich eerst inspannen om de werknemer te herplaatsen.
Als het ondanks deze inspanning van de werkgever niet lukt om de werknemer binnen een redelijke termijn een andere functie te geven, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen.


Toestemming voor beëindi­ging van een arbeids­overeenkomst

De werkgever heeft daarnaast voor opzegging van de arbeidsovereenkomst schriftelijke instemming nodig van de werknemer. Als de werkgever dat niet heeft, moet hij toestemming van het UWV vragen of een procedure starten bij de kantonrechter waarin ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt gevorderd. Na instemming van het UWV of ontbinding door de rechter, is instemming van de werknemer met beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet meer nodig.


Opzegtermijn bij beëindi­ging van een arbeids­overeenkomst

Bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst moet er een opzegtermijn in acht worden genomen. De opzegtermijn die de werkgever in acht moet nemen is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst.


Recht van de werknemer op transitie­vergoeding

Een ontslagen werknemer heeft soms recht op een zogenaamde “transitie­vergoeding.” Die transitie­vergoeding is een compensatie voor het ontslag of een bijdrage om de overgang naar een andere baan makkelijker te maken.
De werknemer heeft in principe recht op een transitie­vergoeding


 • als de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd, of
 • als de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever is ontbonden, of
 • als aan het einde van de arbeidsovereenkomst deze door de werkgever niet wordt verlengd.


De hoogte van de transitie­vergoeding hangt af van de duur van de arbeids­overeenkomst en de hoogte van het loon. De transitie­vergoeding kan heel eenvoudig worden berekenend.
Voor elk kalenderjaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd, bestaat de vergoeding uit één derde van het maandelijkse loon.
Duurde de arbeids­overeenkomst korter dan een kalenderjaar, dan bestaat de transitie­vergoeding uit een evenredig deel daarvan. Daarbij gaat het dus om de maanden die de arbeids­overeenkomst geduurd heeft.


Geen transitie­vergoeding door gedrag van de werknemer

Als de arbeidsovereen­komst niet verlengd wordt door het gedrag van de werknemer, dan heeft de werknemer geen recht op een transitievergoeding. De werknemer moet dan ernstig verwijtbaar hebben gehandeld of nagelaten. Aroon kan u als advocaat arbeidsrecht hierover nader informeren.


Transitie­vergoeding en faillissement

Als er sprake is van faillissement (of van surseance van betaling of een schuld­sanerings­regeling) hoeft er geen transitievergoeding te worden betaald. En als het bedrijf van de werkgever het financieel moeilijk heeft, kan een transitievergoeding onder bepaalde voorwaarden in termijnen worden betaald.


Advocaat arbeidsrecht in de buurt van Heenweg

Binnen het arbeidsrecht is er een veelheid van onderwerpen die voorkomen bij zowel werknemer als de werkgever betreffen. De regelgeving en jurisprudentie over deze onderwerpen is continue in beweging. Deskundige ondersteuning en advisering door een advocaat arbeidsrecht zijn in sommige gevallen onontkoombaar.
Als advocaat arbeidsrecht, met kantoor in de buurt van Heenweg, staat Aroon u graag bij met zijn gespecialiseerde kennis en jarenlange ervaring. Altijd pro-actief, praktisch en oplossingsgericht. Aroon staat werkgevers en werknemers terzijde bij het oplossen van arbeidsconflicten. Persoonlijke aandacht en inlevingsvermogen voor de belangen van zijn cliënten zijn wat hem betreft daarbij onmisbaar.

Als advocaat arbeidsrecht adviseert hij onder meer inzake:


 • arbeidsvoorwaarden
 • CAO’s
 • pensioenen
 • beloningen
 • reorganisaties, en
 • arbeidsrechtelijke herstructureringen (reorganisatie en ontslag)
 • arbeidsgeschillen (ontbinding kantonrechter en ontslagaanvragen)
 • ontslag op staande voet
 • berekening van de transitievergoeding
 • functiewijzigingen
 • overnames en ontslag
 • loonvorderingen
 • CAO-vorderingen
 • pensioenen
 • concurrentiebedingen en
 • werkgeversaansprakelijkheid.


Contact met een advocaat arbeidsrecht bij Heenweg

Zoekt u een advocaat arbeidsrecht in - of in de buurt van Heenweg? Een advocaat die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht, bijvoorbeeld in verband met een ontslag of een ander arbeidsrechtelijke kwestie? Heeft u als werkgever of werknemer juridische ondersteuning nodig in een arbeidsrechtelijke zaak?


Neem dan gerust contact met Aroon op. Dat kan bijvoorbeeld door te bellen naar 070-3050502 of een e-mail te sturen naar info@goneshadvocatuur.nl.
Aroon heeft graag een vrijblij­vend kennismakings­gesprek met u, en geeft een eerste vrijblijvend telefonisch advies over het arbeidsrecht in uw zaak. In een persoonlijk gesprek kunt u uw juridische vraag vertrouwelijk aan Aroon voorleggen. Hij zal vervolgens graag gezamenlijk met u bekijken wat hij als advocaat arbeidsrecht eventueel voor u kan doen.

Advocaat_arbeidsrecht_Heenweg

Maak kennis met Aroon Gonesh

Wanneer je als werknemer of werkgever geconfronteerd wordt met een arbeidsrechtelijk probleem, zoals een ontslag, dan wil je niet zomaar een advocaat. Dan wil je een goede advocaat arbeidsrecht. Als het kan de beste advocaat arbeidsrecht voor jou en je arbeidszaak... Ik streef ernaar dat te zijn voor mijn cliënten. Voortdurend. Een goede advocaat arbeidsrecht, in de buurt van Heenweg. Advocatuur is niet mijn baan ... het is mijn passie. Het vertrouwen dat cliënten daarom in mij hebben is voor mij een erezaak. Hun belang is voor mij als advocaat altijd leidend. Dat drijft mij.

Aroon Gonesh, advocaat arbeidsrecht in de regio van Heenweg

Bel ons E-mail ons

Openingstijden:

 • maandag 8am - 7pm
 • dinsdag 8am - 7pm
 • woensdag 8am - 7pm
 • donderdag 8am - 7pm
 • vrijdag 8am - 7pm
 • zaterdag gesloten
 • zondag gesloten

© 2023, Gonesh Advocatuur, advocatenkantoor in Den Haag