Advocaat kwekersrecht

Bel ons E-mail ons


Advocaat kwekersrecht in Den Haag

Zoekt u een advocaat voor kwekersrecht? Een kwekersrechtadvocaat in Den Haag, wellicht?


Op het gebied van het kwekersrecht adviseert mr. drs. Aroon Gonesh zijn cliënten over de verkrijging en de bescherming daarvan.


Wat is kwekersrecht?

Het kwekersrecht is een intellectueel eigendomsrecht dat verkregen kan worden over nieuwe plantenrassen. Het kwekersrecht bestaat in Nederland sinds 1942 en is in Nederland in 2005 wettelijk vastgelegd in de Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005. In deze wet zijn eerder gemaakte internationale afspraken geïmplementeerd.
De houder van het kwekersrecht heeft onder meer het exclusieve recht op het verhandelen van zaad en vermeerderingsmateriaal van het betrokken ras. De houder van het kwekersrecht kan aan anderen een licentie verlenen ten aanzien van het gebruik van zijn kwekersrecht.


Wat is de kwekersvrijstelling?

Door een kwekersrecht beschermde plantenrassen mogen door anderen dan de houder van het kwekersrecht wel vrij gebruikt worden voor het maken van kruisingen. Deze in de wet geregelde vrijstelling wordt ook wel de "kwekersvrijstelling" genoemd.


Wat is het farmer's privilege?

Daarnaast bestaat ingevolge de wet het zogenaamde "farmer's privilege." Dit houdt in dat boeren het zaad dat zij geoogst hebben van een door kwekersrecht beschermd plantenras, voor eigen gebruik zelf mogen zaaien zonder dat zij daarover enige licentievergoeding hoeven te betalen. Men mag zelf geoost plantenzaad echter niet verhandelen.


Wat zijn de voorwaarden voor verlening van een kwekersrecht?

Het kwekersrecht kan in principe worden verleend voor plantenrassen van alle tot het plantenrijk behorende gewassen, inclusief paddenstoelen.

Voor het verkrijgen van kwekersrecht moet het betreffende plantenras volgens de Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005 de volgende kenmerken hebben:


 • het plantenras moet nieuw zijn
 • het plantenras onderscheidbaar van alle algemeen bekende plantenrassen, en
 • het plantenras moet "uniform" en "bestendig" zijn.


Wanneer is een plantenras nieuw in de zin van de Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005?

Een ras is nieuw als op het tijdstip van de aanvraag voor toekenning van kwekersrecht niet langer dan een jaar eerder teeltmateriaal of geoogst materiaal (zoals zaden, bloemen en vruchten) van het betreffende plantenras verkocht is met toestemming van de aanvrager.


Welke instelling verricht wettelijk onderzoek naar plantenrassen?

Het onderzoek naar onderscheidbaarheid, uniformiteit en bestendigheid wordt in Nederland uitgevoerd door Naktuinbouw. Naktuinbouw is een "Zelfstandig Bestuursorgaan" en staat onder toezicht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.


Welke Nederlandse instelling verleent kwekersrecht?

Kwekersrecht wordt in Nederland verleend door de Raad voor plantenrassen. De Raad voor plantenrassen is ingesteld bij de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005.


Welke Europese instelling verleent kwekersrecht op een plantenras?

Bij het Communautair Bureau voor Plantenrassen (CPVO) te Angers (Frankrijk) kan ook een kwekersrecht worden aangevraagd, en als dat verleend wordt geldt dat kwekersrecht in de hele Europese Unie.


Wat is de duur van het kwekersrecht?

Het kwekersrecht voor een ras geldt voor de duur van 25 jaar voor de meeste gewassen en geldt zelfs gedurende 30 jaar voor de:


 • aardappel
 • aardbei
 • acacia
 • appel
 • es
 • esdoorn
 • freesia
 • iep
 • kers
 • kornoelje
 • krent
 • lelie
 • lijsterbes
 • linde
 • magnolia
 • peer
 • populier
 • pruim
 • tulp en
 • wilg.


Wat is de rol in het kwekersrecht van de UPOV?

De "Union internationale pour la protection des obtentions végétales" (de "UPOV", en in het Nederlands: de "Internationale Unie tot bescherming van kweekproducten") is een intergouvernementele organisatie die haar zetel heeft in Genève, Zwitserland. De UPOV werd in 1961 opgericht bij het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten (het "UPOV-Verdrag").
De UPOV heeft tot doel om een doeltreffend systeem van bescherming van plantenrassen te verschaffen en te bevorderen, met het oogmerk om de ontwikkeling van nieuwe plantenrassen aan te moedigen, "ten bate van de samenleving."

Het UPOV-Verdrag van 1991 verschaft de aangesloten land een "basis voor het aanmoedigen van plantenveredeling door kwekers van nieuwe plantenrassen een intellectueel eigendomsrecht toe te kennen." De meeste landen die kwekersrecht verlenen zijn aangesloten bij de UPOV en hebben het UPOV-verdrag ondertekend. In maart 2021 hadden 78 landen het UPOV-verdrag ondertekend.


Advocatenkantoor in Den Haag voor kwekersrechtcontracten

Ook adviseert ons advocatenkantoor bij het opstellen van contracten betreffende kwekersrechten, zoals teeltlicentiecontracten en royaltycontracten.


Advocatenkantoor voor inbreuk op kwekersrecht

Indien een teler inbreuk maakt op uw kwekersrecht, dan kan Aroon als IE-advocaat adequaat optreden tegen zo'n inbreuk­ma­kende partij.


Sommaties aan de partij die kwekersrechtinbreuk pleegt

Tegen een partij die uw kwekersrecht schendt kan bijvoorbeeld worden opgetreden door (onder meer) te sommeren (en desnoods in een kortgeding te vorderen) dat deze:


 • de verkoop (et cetera) van de inbreukmakend materiaal (planten, zaden, bloemen en vruchten) subiet zal staken
 • opgave zal doen van de leverancier, afnemers, aantallen gekochte, verkochte en nog in voorraad gehouden materiaal
 • opgave zal doen van de gemaakte winst, en
 • de afnemers zal verzoeken tot het retourneren van de inbreukmakend materiaal.


In een daarop volgende bodemprocedure kan, als er geen regeling wordt getroffen, op basis van de verkregen informatie onder meer winstafdracht en schadevergoeding wegens de schending van het kwekersrecht worden gevorderd.


Advocaat voor partij die van inbreuk op kwekersrecht wordt beschuldigd

Indien uw concurrent u juist van inbreuk op zijn kwekersrecht beschuldigt, kan Aroon u als kwekersrechtadvocaat ook adviseren, en desnoods procedures voeren om uw reputatie te beschermen en rechterlijk vast te laten stellen dat de beschuldigingen ongefundeerd zijn (en bijvoorbeeld ook schadevergoeding vorderen wegens de onterechte beschuldiging van kwekersrechtinbreuk).


IE-advocaat in Den Haag bij inbreuk op kwekersrecht

Kortom, ons advocatenkantoor in Den Haag treedt veelvuldig op in zaken over inbreuk op kwekersrecht, zowel voor als tegen de (beweerdelijk) inbreukmakende partij.
Gelukkig voor alle betrokkenen wordt het merendeel van deze kwekersrechtzaken buiten de rechtszaal om geregeld. Mocht het evenwel tot een procedure komen, dan heeft Aroon ruime ervaring in het procederen, desnoods tot aan de hoogste instanties.


Contact met een advocaat kwekersrecht in Den Haag

Indien u een vraag heeft over kwekersrecht, neem dan gerust vrijblijvend contact met Aroon op door te bellen met 070-3050502 of een e-mail te sturen naar info@goneshadvocatuur.nl voor een vertrouwelijk kennismakingsgesprek of een eerste telefonisch advies.


In een persoonlijk gesprek (of per telefoon) kunt u uw vraag over kwekersrecht aan Aroon voorleggen. Aroon zal vervolgens graag gezamenlijk met u inventariseren wat hij als advocaat kwekersrecht voor u kan betekenen.

Advocaat kwekersrecht in Den Haag

Maak kennis met Aroon Gonesh

Wanneer je geconfronteerd wordt met een inbreuk op jouw kwekersrecht, of wanneer je wordt aangesproken wegens zo'n inbreuk, dan wil je niet zomaar een advocaat. Dan wil je een goede advocaat kwekers­recht. Als het kan de beste IE-advocaat voor jou en je zaak... Ik streef ernaar dat te zijn voor mijn cliënten. Voortdurend. Een goede advocaat voor kwekers­recht in Den Haag. Advo­catuur is niet mijn baan ... het is mijn passie. Het ver­trou­wen dat cliënten daarom in mij hebben is voor mij een erezaak. Hun belang is voor mij als advocaat altijd leidend. Dat drijft mij.

Aroon Gonesh, advocaat kwekersrecht in Den Haag

Bel ons E-mail ons

Openingstijden:

 • maandag 8am - 7pm
 • dinsdag 8am - 7pm
 • woensdag 8am - 7pm
 • donderdag 8am - 7pm
 • vrijdag 8am - 7pm
 • zaterdag gesloten
 • zondag gesloten

© 2022, Gonesh Advocatuur, advocatenkantoor in Den Haag