Bestemmingsplan van de gemeente Hilversum

Bel ons E-mail ons


Advocaat bij bezwaar of beroep tegen een bestemmingsplan van de gemeente Hilversum

Aroon Gonesh is al meer dan 17 jaar advocaat. In die tijd heeft hij zich onder meer intensief beziggehouden met het bestuursrecht, voornamelijk door bezwaar en beroep aan te tekenen tegen gemeentelijke besluiten, veelal over bestemmingsplannen.


Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan is een plan van de gemeente. De gemeente legt in het bestemmingsplan vast waarvoor bepaalde percelen gebruikt mogen worden en welke bestuursrechtelijke regels daarbij van toepassing zijn.
Een bestemmingsplan betreft vaak slechts een deel van de gemeente. In veel gemeenten is er een bestemmingsplan voor het buitengebied, een voor het centrum en een voor eventuele nieuwe wijken die aangelegd worden.


Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl wordt gepubliceerd welk bestemmingsplan van toepassing is op welk perceel. Dat geldt ook ook ten aanzien van de bestemmingsplannen van de gemeente Hilversum.
Die site is het product van een samenwerking tussen onder meer de Rijksoverheid, de VNG, het Kadaster, Geonovum.
Op de site vindt u alle bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. U kunt zich op die site ook inschrijven op een handige attenderingsservice.

Maar u kunt bestemmingsplannen van de gemeente Hilversum uiteraard ook inzien op het gemeentehuis van Hilversum.


Zienswijze t.a.v. een bestemmingsplan van de gemeente Hilversum

Wanneer de gemeente Hilversum een nieuw bestemmingsplan wil maken, zal zij het voorgenomen bestemmingsplan bekend maken op de website van de gemeente, via een lokaal huis-aan-huis-blad of via een aan de inwoners geadresseerde brief.


Indien u het niet eens bent met het voorgenomen bestemmingsplan van de gemeente Hilversum, dient u een zogenaamde "zienswijze" bij de gemeente Hilversum in te dienen. In de zienswijze dient duidelijk en volledig beargumenteerd te worden waarom u het niet eens bent met het voorgenomen bestemmingsplan, zodat de gemeente Hilversum deze visie in overweging kan nemen wanneer door haar het definitieve besluit omtrent het bestemmingsplan wordt genomen.


Het is belangrijk om zo'n zienswijze in te dienen. Want partijen die geen zienswijze hebben ingediend, kunnen vervolgens ook niet in beroep gaan tegen het bestemmingsplan nadat het is vastgesteld door de gemeente.


Een zienswijze wordt ingediend per brief aan de gemeenteraad van Hilversum. Dit moet binnen zes weken gebeuren na de datum waarop het nieuwe bestemmingsplan door de gemeente Hilversum is aangekondigd.

Na de inzageperiode is het aan de gemeenteraad van Hilversum om een beslissing te nemen over het voorgenomen bestemmingsplan. Bij deze beslissing dienen alle binnengekomen zienswijzen te worden overwogen. De gemeenteraad van Hilversum dient binnen een termijn twaalf weken een beslissing nemen. Na deze termijn van twaalf weken, heeft de gemeenteraad van Hilversum nog twee weken om zijn beslissing over het bestemmingsplan en de binnengekomen zienswijzen bekend te maken.


Beroep tegen een bestemmingsplan van de gemeente Hilversum

Is het bestemmingsplan door de gemeenteraad van Hilversum goedgekeurd, ondanks de bezwaren die geuit zijn in de zienswijzen?
Dan kunnen degenen die tijdig een zienswijze hebben gegeven tegen het goedkeuringsbesluit van de gemeente Hilversum in beroep gaan.


De gemeente Hilversum zal bij haar vaststelling van het bestemmingsplan aangeven hoe lang men de tijd heeft om in beroep te gaan. De beroepstermijn duurt meestal maximaal zes weken. U kunt soms ook binnen de termijn van zes weken een "pro forma" beroepschrift indienen en de nadere gronden (de motivering van uw beroep) later opsturen. U krijgt daarvoor een termijn. Deze termijn staat in de ontvangstbevestiging die u van de Raad van State krijgt.

Beroep dient (met een beroepschrift ingesteld te worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

In 2010 is de Crisis- en herstelwet in werking getreden. Deze wet is van toepassing op ruimtelijke plannen die in de wet worden genoemd. De wet is ook van toepassing op besluiten die nodig zijn voor één van de specifieke plannen die in de Crisis- en herstelwet staan. Dit kunnen heel verschillende besluiten zijn, waaronder ook besluiten van de gemeente Hilversum over bestemmingsplannen, ontheffingen en omgevingsvergunningen voor milieu, bouwen of kappen.

Het kan zijn dat de Crisis- en herstelwet op uw zaak van toepassing is. De Afdeling bestuursrechtspraak beoordeelt dit bij binnenkomst van een beroepschrift aan de hand van de rechtsmiddelenvoorlichting, de publicatie of de bekendmaking van het besluit. Wanneer de Crisis- en herstelwet van toepassing is, deelt de Afdeling bestuursrechtspraak dit mee aan de indiener van het beroepschrift en aan het bestuursorgaan. Dit heeft gevolgen voor de procesregels die op uw beroepsprocedure van toepassing zijn. In de Crisis- en herstelwet staan namelijk andere procesregels voor de behandeling van dergelijke beroepszaken dan gebruikelijk.

Alle beroepsgronden moeten dan binnen de beroepstermijn bekend zijn. Het is niet toegestaan buiten de termijn nog (aanvullende) beroepsgronden aan te voeren.


De Afdeling bestuursrechtspraak is verplicht de zaak tegen een besluit van de gemeente Hilversum versneld te behandelen. Verder moet zij binnen zesentwintig weken na afloop van de beroepstermijn uitspraak doen. Daarom gelden voor een aantal stappen in de procedure kortere termijnen dan gebruikelijk:


  • De indiener van het beroepschrift krijgt drie weken om verzuimen bij het indienen van het beroepschrift te herstellen en om griffierecht te betalen.
  • Het bestuursorgaan krijgt één week om de stukken toe te zenden die op de zaak betrekking hebben. De Afdeling bestuursrechtspraak zal direct na ontvangst van het beroepschrift het bestuursorgaan verzoeken de stukken toe te zenden.
  • Het bestuursorgaan krijgt twee weken om een verweerschrift in te dienen. Direct na afloop van de beroepstermijn zal de Afdeling bestuursrechtspraak het bestuursorgaan alle ingediende beroepschriften toezenden en tegelijkertijd vragen om een verweerschrift in te dienen.


Deze termijnen gaan in op de dag dat de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk heeft verzocht het verzuim te herstellen, griffierecht te betalen, stukken toe te zenden en een verweerschrift in te dienen.


Aroon Gonesh, advocaat bestuurs­recht

Op de besluiten van een overheidsorgaan, zoals een bestuit over een bestemmingsplan door de gemeente Hilversum, kunnen soms meerdere regelingen van toepassing zijn. Mede daarom is de toepassing van het bestuursrecht niet eenvoudig voor niet-ingewijden, zoals particulieren of bedrijven. Het is vaak verstandig om hulp van een advocaat in te roepen voor procedures over bestemmingsplannen.

Aroon Gonesh heeft als advocaat lange ervaring in de behandeling van bestuursrechtelijke geschillen, en (dus ook) met het indienen van beroep of bezwaar tegen bestemmingsplannen


Aroon Gonesh staat zowel ondernemingen als particulieren bij. Aroons advocatenkantoor is gevestigd in de regio van Den Haag, op een steenworp afstand van de rechtbank en de Raad van State.


Neem vrijblijvend contact op met Aroon, bijvoorbeeld door te bellen naar 070-3050502 of een e-mail te sturen naar info@goneshadvocatuur.nl, voor een vertrouwelijk kennismakingsgesprek en een eerste telefonisch advies.

advocaat_bestemmingsplan_Hilversum

Maak kennis met Aroon Gonesh

Wanneer je geconfronteerd wordt met een onacceptabel bestemmingsplan van de gemeente Hilversum, dan wil je niet zomaar een advocaat. Dan wil je een goede advocaat bestuursrecht. Als het kan de beste advocaat voor jou en je zaak... Ik streef ernaar dat te zijn voor mijn cliënten. Voortdurend. Een goede advocaat bestuursrecht, ook voor rechtzoekenden in Hilversum. Advocatuur is niet mijn baan ... het is mijn passie. Het vertrouwen dat cliënten daarom in mij hebben is voor mij een erezaak. Hun belang is voor mij als advocaat altijd leidend. Dat drijft mij.

Aroon Gonesh, advocaat bij geschillen met de gemeente Hilversum

Bel ons E-mail ons

Openingstijden:

  • maandag 8am - 7pm
  • dinsdag 8am - 7pm
  • woensdag 8am - 7pm
  • donderdag 8am - 7pm
  • vrijdag 8am - 7pm
  • zaterdag gesloten
  • zondag gesloten

© 2023, Gonesh Advocatuur, advocatenkantoor in Den Haag